OSSF 成員介紹

Home

OSSF 成員介紹

 

計畫主持人  張韻詩


 

計畫主持人  莊庭瑞


 

專案經理  洪華超 ( Rock )


 

技術開發  黃儀銘 ( Johnson )


 

營運專員  洪立穎 ( Cat )


 

法政研究  葛冬梅 ( Florence )


 

法政研究  林誠夏 ( Lucien )